Zhongchao Qian zcqian Tianjin, China

push eventzcqian/model-eval

Zhongchao Qian

commit sha d571d301e51534a79a7c970c3df18c1af2b8c06e

stub imagenet1k

view details

push time in 25 days

push eventzcqian/model-eval

Zhongchao Qian

commit sha 207d5444521914ecdef4023f58941799e532e6eb

moved datasets

view details

Zhongchao Qian

commit sha 3f8528c169091eed8ea271412e4a79cce1d3062b

two simple models

view details

push time in 25 days

push eventzcqian/model-eval

Zhongchao Qian

commit sha 9641781e02521109e7a55114e70b2c80e17dc28b

Initial dump of files

view details

push time in 25 days

create barnchzcqian/model-eval

branch : master

created branch time in 25 days

created repositoryzcqian/model-eval

scripts to evaluate my PyTorch models

created time in 25 days

startedzcqian/tjupt

started time in a month

PublicEvent
PublicEvent
more